Poorter / Erelid

Leden van de vereniging kunnen worden benoemd tot Poorter of Poorteres van het jaar.  Voor deze titel kan een lid in aanmerking komen als:

 • hij/zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging
 • is aangetoond dat hij/zij zich daadwerkelijk en aantoonbaar heeft onderscheiden door inzet voor en betrokkenheid bij de stad (gemeenschap) Brielle.

Het gaat om de verdiensten over het verstreken kalenderjaar.

Aan een commissie kunnen voorstellen worden gedaan om leden van de vereniging  als Poorter(es) te benoemen. De commissie, die een vaste samenstelling heeft van de voorzitter en secretaris van de vereniging en de gemeentesecretaris van Brielle, bekijkt of de personen, die zijn voorgedragen aan de criteria voldoen en maakt in het diepste geheim haar keuze.

Elk jaar wordt op 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie en tevens de verjaardag van de vereniging bekend gemaakt of en zo ja welk lid dat jaar wordt benoemd tot Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar.

De burgemeester van Brielle reikt op die 10e januari aan de Poorter(es) de bij deze benoeming behorende medaille met inscriptie en het door de commissie getekende certificaat uit in het Stadhuis.

Lijst van namen van Poorters en Poorteressen van afgelopen jaren:

Jaar
Poorter(es)
Jaar
Poorter(es)
1988
H. Kamma
1989
P. de Bruin †
1990
W. van de Torre †
1991
B. Herlaar †
1992
C. Dedert †
1993
M. Zaaijer †
1994
W. Postema
1995
H. Roos †
1996
W. v.d. Jagt †
1997
J. van Vijven
1998
C. Beije
1999
C. Velthuizen
2000
P. Deur
2001
H. Elkhuizen
2002
F. v.d. Ende
2003
J.J. de Man
2004
C. de Bruijn
2005
J. Steentjes
2006
C. Beije-Dekker
2007
M. Zoetemeijer
2008
P. Kroone
2009
G. Deur
2010
J. Stam
2011
C. Zoetemeijer
2012
A. de Man-Broersen
2013
Robert Jansen
2014
Jaap Rijsdijk
2015 Kees de Werker
2016
Heleen Wemerman
2017  Ad Woudenberg

2018     Chris Velthuizen

Erelid:

Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd (art 4, lid 3 van de statuten).

Erelid
Beschrijving
Cor van der Poel
Oudsecretaris van 1966 tot 1982.
Trix van de Kluit
Erelid sinds 2002. Oudburgemeester van Brielle en adviseur van de vereniging.
Bart de Man †
Erelid sinds 2008. 28 Jaar bestuurslid en zette zich ook buiten de vereniging enorm in voor Brielle.
Betty van Viegen
Erelid sinds 2014, toen ze afscheid nam als burgemeester van Brielle.
Nelly van de Koot
Tot erelid van de vereniging benoemd tijdens de jaarvergadering maart 2017.

Chris Velthuizen, poorter van het jaar 2018.


Chris werd benoemd tot poorter op grond van zijn volgende verdiensten:

 • Bestuurslid/penningmeester van de vereniging van 1991 – 2007
 • Al jarenlang deelnemer aan het spel ‘Om de sleutel van de stad’ , waarin hij als lid van de vroedschap de rol van Nicker vervult.
 • Penningmeester van de Geuzennaald.

Daarnaast ondersteunt hij deze groep naaidames, verantwoordelijk voor de 1 aprilkleding, waar dat maar nodig is; eigenlijk een onmisbare schakel.

 • Lid, maar natuurlijk tevens penningmeester van de Stichting Erfgoedgilde Brielle.
 • Betrokken bij de financiële administratie van de Sjoel;
 • Vooral maatschappelijk zeer betrokken, zoals blijkt uit het volgende:
  • Als actief lid van gymnastiekvereniging Brinio (gedurende zo’n 15 jaar) hield hij de ledenadministratie van die vereniging op orde;
  • Als enthousiast biljarter (in de Honky Tonk) zorgt hij er ook voor dat schema’s en lijsten voor de competitie worden opgesteld en de prijzen voor de winnaars beschikbaar zijn;
  • Niet alleen in verenigingsverband, ook op andere wijze staat hij mensen – in soms moeilijke tijden – bij.

Als voorbeelden kunnen worden genoemd:

 • Ten gevolge van een overlijden behulpzaam zijn bij en zorgen voor de financiële afwikkeling van nalatenschappen;
 • Het geven van adviezen en hulp rond de verkoop van het pand van dansschool De Werker, waar hij zo veel uren op de dansvloer heeft doorgebracht.
 • Eigenlijk kun je hem altijd benaderen voor een goed advies, vooral als het met financiën te maken heeft.
 • Kortom, niet alleen een maatschappelijk betrokken, maar evenzeer een sociaal bewogen mens. Iemand die, zoals de aanbeveling aangeeft, gekenmerkt wordt als een behulpzaam, eerlijk een rechtvaardig mens.