Lidmaatschap

Contributies & donaties

Onze vereniging kent gewone leden en begunstigende leden.
Gewone leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij betalen een jaarlijkse contributie.

Begunstigende leden zijn zij, die zich aan de vereniging wensen te verbinden door het storten van een geldelijke bijdrage, de zogenaamde donateurs. De bijdrage kan eenmalig zijn of periodiek.

 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Elk lid, dat bij de aanvang van het verenigingsjaar meerderjarig is, betaalt een jaarlijkse contributie. Voor 2018 is de contributie bepaald op € 12,50 per meerderjarig lid.

Zijn meer dan twee meerderjarigen uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres lid van de vereniging, dan wordt een gezinscontributie geheven van € 25,-.
Om administratiekosten te beperken sturen wij geen acceptgiro’s meer. Na de Algemene Ledenvergadering zenden wij onze leden en donateurs een verzoek om hun donatie en/of contributie over te maken naar één van onze bankrekeningen

ABN AMRO bank; NL95ABNA0506114198

ING bank; NL75INGB0004157836

onder vermelding van uw naam en mogelijk uw email adres.

Opzegging lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?
Dat kan tegen het einde van het verenigingsjaar (gelijk aan het kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging moet wel schriftelijk – daaronder ook te verstaan per mail – gedaan worden.

 

          1 April Vereniging Brielle

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

Dit is een privacyverklaring van de 1 April Vereniging gevestigd te Brielle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385263.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid wordt;
 2. donateur bent;
 3. via het contactformulier contact met ons opneemt;
 4. onze nieuwsbrieven ontvangt;
 5. deelneemt aan een door ons georganiseerd evenement;
 6. de website (www.1aprilvereniging.nl) bezoekt;
 7. op de een of andere manier onderscheiden bent door de vereniging (poorter(es) of erelid).
 8. binnen de vereniging als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest.

 

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. van de leden: de initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, datum aanvang lidmaatschap.
 2. van de poorter(es) en/of erelid: de naam van betrokkene en de naam van de onderscheiding en datum van toekenning.
 3. van een bestuurslid: de naam en de functietitel en termijn/periode, waarin de functie is uitgeoefend.
 4. van de donateur: naam en adres, alsmede die gegevens, die door de donateur voor communicatiedoeleinden aan de vereniging en te gebruiken door de vereniging beschikbaar zijn gesteld;
 5. van degene , die via het contactformulier met de vereniging contact opneemt:

het e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met voor- en achternaam.

 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. Het optimaal kunnen bedienen van de leden, donateurs, deelnemers aan activiteiten, bezoekers van de website;
 2. Het organiseren van evenementen, in het bijzonder de 1 aprilviering;
 3. Het verstrekken van informatie aan de leden, donateurs, deelnemers aan activiteiten en/of bezoekers van de website;
 4. Het versturen van verenigingsnieuws om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 5. Het informeren van betrokkenen, zoals hiervoor genoemd, vindt in de regel plaats via email of per post.
 6. Het gebruiken van foto’s en film, gemaakt tijdens evenementen van de vereniging of waaraan de vereniging deelneemt, voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters en 1 Aprilkrant);
 7. Archiefdoeleinden; en
 8. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 

2.1   U kunt contact opnemen met de heer H.G. Kleiss, (secretaris van de vereniging)

e-mail: h.g.kleiss@gmail.com. Tel. 06-10517019 of via e-mail: bestuur@1aprilvereniging.nl

voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie]. NB. M.i. niet van toepassing

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 1. DERDEN

 

Wij kunnen foto’s van leden, bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van onze

vereniging publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd

bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen

daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 26 juni 2018.

Lid worden

Bent u nog geen lid, vult u dan uw gegevens hieronder in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Naam:*
E-mail adres:*
Ik wil mij graag*
Eventuele opmerkingen:*
Adresgegevens:*
Type the characters you see here:

* Verplichte velden