Immaterieel cultureel erfgoed

Immaterieel cultureel erfgoed Nederland

1 Aprilvereniging Brielle maakt het volgende bekend;

Datum: 12 juli 2018

Onderwerp: Opneming op de Inventaris van Immaterieel cultureel erfgoed Nederland.

Beslissing bijschrijving

Bij brief van 9 juli jl. heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland het bestuur van de 1 April Vereniging meegedeeld, dat de 1 Aprilviering Brielle kan worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Daarbij werd de volgende motivering gegeven:

U heeft duidelijk aangetoond dat de 1 Aprilviering Brielle voldoet aan de gestelde criteria en in het (door de vereniging) opgestelde erfgoedzorgplan laat zien dat u het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomst wilt geven.’

Reactie bestuur

Het spreekt voor zich dat het bestuur van de vereniging erg verheugd is dat het verzoek om te worden bijgeschreven in de Inventaris is gehonoreerd. Daarmee is weer een stap gezet om de traditie van de 1 Aprilviering Brielle in het gehele land op de kaart te zetten.

Maar meer nog zijn wij er trots op dat de gemeenschap Brielle en in het bijzonder al onze leden zich zo actief en bewust inzetten voor het behouden van dit stukje immaterieel erfgoed.

Wat ging vooraf?

Gelet op de grote en bijzondere waarde van de 1 Aprilviering in Brielle heeft het bestuur in april 2016 de eerste stappen gezet om deze traditie te laten opnemen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Dit verzoek leidde tot een uitvoerige voorbereidingsprocedure, onder meer door het volgen van enkele trainingsdagen in Arnhem met als onderwerp ‘Het opzetten van een erfgoedzorgplan’.

De officiële voordracht om te worden bijgeschreven op de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland kon ten slotte in mei 2018 gezonden aan het Kenniscentrum Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.

Daarbij werd gevoegd het door het bestuur van de vereniging opgestelde erfgoedzorgplan.

De voordracht is mede ondersteund door het college van burgemeester en wethouders van Brielle, de directeur van het Historisch Museum Den Briel, de Stichting Erfgoedgilde, de Brielse Belangenvereniging en de directeur van de Stichting Marketing Op Voorne.

Wat is immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is dynamisch, levend erfgoed.

Het borgen voor de toekomst doen de gemeenschappen en groepen zelf. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een middel om die gemeenschappen, groepen of individuen te helpen in de borging (levend houden en doorgeven) van hun immaterieel erfgoed.

UNESCO verdrag

In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De immaterieel erfgoedgemeenschappen/dragers/beoefenaars van het immaterieel erfgoed hebben in dit verdrag een centrale rol. Het gaat er niet om wat erfgoedprofessionals belangrijk vinden, of van uitzonderlijke waarde, of typisch Nederlands.

Het gaat erom dat er een groep mensen is die zich bewust en actief inzet om hun immaterieel erfgoed levend te houden en toekomst te geven. Zij doen dat zelf.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft uitvoering aan dit verdrag in Nederland.

Een van de verplichtingen die voortvloeit uit de ondertekening van het UNESCO Verdrag is het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed. In Nederland is gekozen voor een bottom-up procedure, waarvoor dragers/beoefenaars zelf hun immaterieel erfgoed voordragen.

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een middel om dragers/beoefenaars van immaterieel erfgoed te helpen in de borging van hun erfgoed. Het gaat om immaterieel erfgoed dat in Nederland beoefend wordt.

Erfgoedzorg

Voor de Inventaris maken de dragers/beoefenaars een erfgoedzorgplan waarmee ze hun immaterieel erfgoed in kaart brengen (wat doen ze, wie zijn er allemaal bij betrokken, hoe is de traditie in de loop van de tijd veranderd/aangepast aan de tijd) en kijken ze welke knelpunten ze ervaren in de overdracht van hun erfgoed naar volgende generaties. Deel van het erfgoedzorgplan zijn concrete acties om die knelpunten (stukje bij beetje) op te lossen. Het Kenniscentrum biedt hierbij waar nodig ondersteuning, zowel voor als na plaatsing op de Inventaris, onder meer door het aanbieden van trainingen om de dragers/beoefenaars te versterken in de zorg voor hun immaterieel erfgoed.

Wat betekent bijschrijving in de Inventaris?

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is geen erkenning; het is een onderkenning dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft en een gemeenschap zich daarvoor wil inzetten. Er is geen subsidie aan verbonden.

Het geeft aan dat een erfgoedgemeenschap zich actief en bewust inzet voor de toekomst van haar immaterieel erfgoed. Het draagt bij aan bewustzijn van het belang van deze traditie binnen en buiten de gemeenschap. Het heeft te maken met gezien worden, met herkenning en met trots. Doorgaans zijn er honderden vrijwilligers bij betrokken die zich belangeloos inzetten en zonder subsidie al jaren met heel veel plezier werken aan een vorm van immaterieel erfgoed.

Hoe verder?

In overleg met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed wordt nog een tijdstip bepaald, waarop de bijschrijving in de Inventaris zal plaatsvinden. De vereniging ontvangt een certificaat van deze bijschrijving.

In het Erfgoedzorgplan is een aantal actiepunten opgenomen, die de komende jaren aandacht verdienen dan wel door het bestuur in uitvoering zullen worden genomen.